2.10.2019 verze 3.6.1 Rozšíření možností hromadného označování záznamů.
V biologických oborech doplněna možnost zobrazit v přehledovém sloupci nadřízený taxon.
Nová systémová sestava pro tisk štítků ve sbírkách výtv. umění.
Tlačítkem „Načíst dokument“ lze nyní zobrazit kontextové dokumenty připojené ke konkrétnímu inv. číslu.
Základní podpora integrace s CES Online, implementace formátu EDM pro harvesting z Europeana.
2.9.2019 verze 3.5.2 Rozšíření jednoznačnosti záznamů ve slovníku měn umožňuje používat více měn se stejným ISO kódem, ale různými dalšími údaji (zkratka, období platnosti…). V souvislosti s tím upraven i způsob zápisu a zobrazování měny.
Do přírodovědných karet doplněno Množství slovy. Karty typu PA, FO, VU, NU, MI rozšířeny o pole Počet částí a Popis a rozměry částí.
Výčet inv. čísel karet hromadné evidence zobrazovaných v chronologické evidenci nyní zahrnuje i horní číslo.
V přírůstkové knize se objevují nové systémové výchozí profily pro karty typu P, PA a AR; do přehledu lze nyní přidat i atribut Poznámka.
Rozšířena parametrizace pro publikaci; upravena záložka Údaje k publikaci (pro karty typu BI, FO, VU, NU) a nově jsou indikována pole vyžadovaná pro publikaci na eSbírkách (fialové *).
Rozsáhlejší nastavení tisku a zpracování QR kódů a čárových kódů
2.8.2019 verze 3.5.1 Rozšířená varianta přírůstkové karty pro archeologii umožňuje zadávání podrobných údajů o terénních výzkumech (vazba na Archeologickou mapu ČR). Nové slovníky Areály, Polygony, Komponenty. Doplněny importy odpovídajících archeologických dat a možnost importu GPX souřadnic.
V systematické evidenci lze filtrovat předměty propojené na literaturu.
Oprava duplicitních názvů polí na formuláři Hromadné změny.
Při výdeji předmětů na zápůjčku se již ukládá číslo výpůjční smlouvy resp. číslo badatelského listu do výdejky.
27.6.2019 verze 3.5 Pohodlnější práce s našeptávačem u atributu Stát.
V přírůstkových knihách lze zobrazit sloupec „Rok akvizice“.
Variabilní tvorba info pole „Předmět-název“ – možnost začlenění hodnoty atributu Základní charakteristika.
Doplnění multipolí „Náměty“, „Klíč obsahu“, „Lokalita obsahu“ a „Subjekt obsahu“ do obecné karty.
Ve Výpůjční smlouvě přibyla záložka pro práci s kontextovými dokumenty; Výdejka nyní může přebírat položky z Výpůjční smlouvy nebo Badatelského listu.
Úpravy a doplnění několika tiskových sestav; na botanické schedy nyní lze paušálně tisknout název domovského herbaria, pokud tento údaj není na kartě předmětu vyplněn.
14.5.2019 verze 3.4.5 Oprava chyby při přihlašování uživatele prostřednictvím LDAP
Rozšíření sady tiskových sestav pro Výtvarné umění
Úprava chování záložky Položky inventarizace
Automatická inicializace pojistné ceny a měny v zobrazení výpůjčních smluv, badatelských listů a prezentací
10.4.2019 verze 3.4.4 Podpora SingleSignOn přihlašování do aplikace
Umožnění vazby více taxonů na jeden inventární prefix
Zavedení speciálního oprávnění pro vyřazení sbírkového předmětu z evidence
Úprava grafické reprezentace pole Signatura (nově je zvětšovatelné)
Doplnění údajů zobrazovaných na kartě Uložení předmětů a v položkách dokladu depozitáře („Základní charakteristika“ a „Počet kusů“)
5.3.2019 verze 3.4.3, revize 36283 Na kartu typu VU přidána záložka „Nález“
Úprava dialogu funkce „Plná kopie“
Zpřesnění časových údajů v dokladech o manipulaci
Rozšíření importu Přírůstkové knihy o 12 nových atributů
Úprava importu Katalogu-FOT (výchozí Datum nabytí)
Opravy chyb v Položky dokladu k inventarizaci, při přihlášení již neplatného uživatele, možnost opakovaného vkládání stejného Katastru k Lokalitě, oprava Datace názvem
10.1.2019 verze 3.4.3 Možnost fulltextového vyhledávání s diakritikou
Nové subzáložky na záložce Manipulace s předmětem – Výpůjční smlouvy, Badatelské listy, Prezentace
Hlídání zákonné lhůty pro převod do systematické evidence
Podpora automatizovaného spouštění servisních funkcí
Statistická sestava akvizic za uplynulé období
27.11.2018 verze 3.4.2 Přehled publikování
Upgrade kopie do existující karty
01.11.2018 verze 3.4.1 Agenda „Akvizice“
Agenda „Výpůjčky“
31.10.2018 verze 3.4 Na kartu typu VU přidána záložka „Nález“
Úprava dialogu funkce „Plná kopie“
Změna ukládání historie uložení
22. 5. 2018 verze 3.3.2, revize 35803 Podpora přehrávání Flash videa
Oprava validace jedinečnosti při importu taxonů v přírodních vědách
Změna způsobu zobrazování právnických osob v informačním poli Autor (celý název namísto původního kódu)
30. 4. 2018 verze 3.3.2, revize 35708 Update importu, smartloading
23. 04. 2018 verze 3.3.2, revize 35627 Oprava chyby zavlečené při optimalizaci mazání předmětu s vazbou na mnoho inventárních čísel
20. 04. 2018 verze 3.3.2, revize 35618 Možnost převzít do systémových tiskových sestav řazení nastavené v přehledu úlohy
Optimalizace mazání předmětu s vazbou na mnoho inventárních čísel
Úpravy sestav etiket pro lepší děrování, nová zákaznická sestava pro GOAP
05. 04. 2018 verze 3.3.2 Nové slovníky pro katalogizační kartu typu geologie
Úprava katalogizačních karet (VU, BI, BO, ZO, EN, GE)
Nové tiskové sestavy
31. 01. 2018 verze 3.3.1 Dokumenty připojené k Protokolu o stavu předmětu mohou být nově uloženy v privátním úložišti
Nová tisková sestava Katalogizační karta A – výtvarné umění
Kontrola úložiště zajišťující integritu vazby mezi kontextovými dokumenty a metadaty o nich
Podpora převodu mezi depozitáři, řešení problémů s horizontálními právy na různé depozitáře, možnost práce s „převodním“ depozitářem
Systémová podpora monitoringu uživatelských aktivit
Vylepšení funkcionality pro sdílení číselné řady více uživateli
22. 12. 2017 verze 3.3 Ztotožnění záznamů ve vybraných slovnících: Osoby, Zaměstnanci, Instituce, Materiály, Techniky, Datace
Nový proces „Protokol o stavu“
17. 09. 2017 verze 3.2.1 Návod na zadání položek záložky VZNIK.
11. 8. 2017 verze 3.2 Evidence sběrů
Pomocná evidence
Záložka Vznik
18. 7. 2016 verze 2.4 Úprava karty Militarií
Úprava karty Numismatiky
Úprava Stavu předmětu
Doplnění modulu Inventarizace